VNITŘNÍ PŘEDPIS O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Rudolf Koller spol. s r.o.

IČ 00570036

se sídlem Kateřinská 483/24, Nové Město, 128 00 Praha 2

sp. zn. MěS Praha C484

(dále jen „Společnost)

 

v souladu s ustanovením § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vydáváme tento vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů:

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Společnost je povinným subjektem dle zákona o ochraně oznamovatelů, a tudíž je její povinností dle § 8 zákona o ochraně oznamovatelů zavést vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je povinna umožnit oznamova-telům bezpečné podání oznámení o možném protiprávním jednání a zajistit jim ochranu před odvetnými opatřeními.
  1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je tedy bližší úprava pravidel týkajících se ochrany oznamovatelů a zavedení vnitřního oznamovacího systému v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.
  1. Tento vnitřní předpis je určen všem zaměstnancům Společnosti, příp. ostat-ním oznamovatelům blíže specifikovaným níže v článku 2.2.1 tohoto vnitřního předpisu.
 1. ZÁKLADNÍ POJMY A PRAVIDLA
  1. Předmět a obsah oznámení
  1. Předmětem oznámení může být protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti a které:
 1. má znaky trestného činu;
 1. má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu s horní hranicí alespoň 100.000 Kč;
 1. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů; nebo
 1. porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve stanovených oblastech dle § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů (především finanční sektor, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, hospodářská soutěž, zadávání veřejných zakázek, ochrana osobních údajů aj.).
 1. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození ozna-movatele a samotný předmět oznámení. Anonymní oznámení nespa-dají do působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a takoví oznamo-vatelé nejsou tímto zákonem chráněni.

 

                                      -2-

 

  1. Oznamovatel
   1. Oznamovatelem může být:
 1. Zaměstnanec, který je / byl v základním pracovněprávním vztahu ke Společnosti, tj. jak zaměstnanec v pracovním poměru, tak zaměstnanec vykonávající práci na zák-ladě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 1. osoba, která u Společnosti vykonává / vykonávala dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.
  1. Společnost tímto vylučuje přijímání oznámení od osob, které nejsou uvedeny v článku 2.2.1 tohoto vnitřního předpisu.
 1. Příslušná osoba
  1. Příslušnou osobou je osoba určená Společností, která přijímá oznáme-ní a posuzuje jejich důvodnost a navrhuje Společnosti přijetí opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. Příslušná osoba postu-puje při své činnosti nestranně a zachovává mlčenlivost o všech sku-tečnostech, o kterých se v této souvislosti dozvěděla, zejména o totož-nosti oznamovatele. 
  2. Příslušná osoba určená Společností je: 

             Jan Kubín           602 170 218     jan.kubin@rkoller.com                                                                        

                Jméno, Příjmení                        tel. č.                              e-mail.

  1. Odvetné opatření
   1. Odvetným opatřením je jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele u Spo-lečnosti, které je vyvolané oznámením a které oznamovateli a dalším chráněným osobám dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů může způsobit neoprávněnou újmu.
  2. Oznamovací systémy
   1. Oznamovatel může kromě níže uvedeného vnitřního oznamovacího systému využít také následující:
 1. vnější oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti;
 1. uveřejnění oznámení, jako krajní prostředek v situaci, kdy nebyla přijata nápravná opatření po podání oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému.
  1. Mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem neexistuje hierarchie a je proto na oznamovateli, který oznamovací systém si pro své ozná-mení zvolí. 
 1. Vnitřní oznamovací systém
  1. Pro účely vnitřního oznamovacího systému Společnost zřídila násle-dující oznamovací kanály:
 1. telefonickou linku s tel. č. 224 916 276, která slouží pro podání ústních oznámení;
 1. e-mailovou adresu: jan.kubin@rkoller.com, která slouží pro podání písemných oznámení;

                                                      -3-

 

 1. osobní oznámení na žádost oznamovatele.
 1. Telefonická linka je přístupná oznamovatelům v době: 07 – 15,30.
 1. PROCES PODÁNÍ OZNÁMENÍ
  1. Podání oznámení oznamovatelem
  1. Pro oznamovatele je pro podání oznámení přístupná telefonická linka a e-mailová adresa, které plní funkci vnitřního oznamovacího systému.
   1. Osobní oznámení musí příslušná osoba přijmout nejpozději do 14 dnů ode dne žádosti oznamovatele o osobní podání oznámení.
  1. Příjem oznámení ze strany příslušné osoby
   1. Příslušná osoba je povinna do 7 dnů ode dne přijetí oznámení písemně vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení, ledaže jsou dány zákonné důvody, které ji této povinnosti zbavují.
 1. Posouzení důvodnosti oznámení
  1. Po přijetí oznámení je příslušná osoba povinna posoudit důvodnost oznámení a o výsledku posouzení písemně vyrozumět oznamovatele do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. 
  1. Výše uvedenou 30denní lhůtu je možné 2x prodloužit až o 30 dnů v případech skutkově nebo právně složitých.
  1. Vyhodnocení důvodnosti oznámení
   1. Oznámení podané oznamovatelem může být příslušnou osobou vyhodnoceno jako:
 1. důvodné – příslušná osoba navrhne Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
 1. nedůvodné – příslušná osoba o tom bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele, a to včetně důvodů, na základě kterých dospěla k závěru, že se jedná o nedůvodné oznámení.
 1. nejedná se o oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů – příslušná osoba o tom bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 1. Návrh opatření a jeho přijetí
  1. V případě, že bude oznámení vyhodnoceno ze strany příslušné osoby jako důvodné, navrhne příslušná osoba Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

                                                -4-

 

  1. Nepřijme-li Společnost navrhované opatření, je povinna přijmout jiné vhodné opatření.
  2. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která následně bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 1. Evidence a archivace oznámení
  1. O přijatých oznámeních je povinna příslušná osoba vést evidenci v elektronické podobě, a to v rozsahu blíže stanoveném zákonem o ochraně oznamovatelů.
  2. Přijatá oznámení je následně příslušná osoba povinna uchovávat i spolu s dokumenty s oznámením souvisejícími, a to po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem 15.prosince 2023.

  

V Jindřichově Hradci dne  30.11.2023 

 

Thomas Apfelthaler, jednatel

Dodatek číslo 1.
ke Směrnici vydané k povinnému testování zaměstnanců firmy proti Covidu 19

Z důvodu, že dodávka antigenních testů obsahuje testovací sady pouze s několika společ-nými aktivátory, nelze „samotesty“ provádět doma před odchodem do zaměstnání.
Až do vyčerpání, resp. po náhradě stávajících testů bez individuálních aktivátorů se bude postupovat  následujícím způsobem:

A/ Zahájení první vlny testování

1)     Začíná v úterý dne  9.3.21 od 8.00, postupně po jednotlivých střediscích. Testování bu-de zorganizováno tak, aby bylo ukončeno do pátku 12.3, v mimořádných případech, jako je nemoc apod., do pondělí 15.3.21. 

2)      Pro identifikaci testovacích sad používat pouze osobní čísla pracovníků ze seznamu

3)      Rozdání testovacích sad podle seznamu proveden paní Žďánská v předstihu před tes-továním vždy pouze na jednom středisku

4)      Určení pracovníci pro provádění testování, seznámí testovaného s postupem testu.
5)      Po 15 minutách bude k dispozici výsledek, který zaznamenáme do seznamu
6)      Použitá testovací sada bude vhazována do nádoby k tomu určené. Po ukončení testo-vání budou všechny použité testovací sady uloženy v černém pytli do kontejneru s komunál-ním odpadem k odvozu k likvidaci. 

B/ Ukončení první vlny testování skončí dnem 15.3.2021, zahájení druhé a další vlny testování


10)  Další vlny týdenních testování budou pokračovat obdobným způsobem. Pokud budou k dispozici testovací sady, které umožní domácí testování, přechází se na postup uvedený ve směrnici ze dne 3.3.21
Shora uvedená opatření jsou závazná i pro zaměstnance fa. Koller Immobillen s.r.o., s nimiž p. Regina Ovčíková plně souhlasí.

V Jindřichově Hradci dne 8.3.2021

                                                                                          Za Rudolf  Koller spol. s r.o.
                                                                                         Michael  H a u e r ,  jednatel

Dodatek číslo 2.
ke Směrnici společnosti vydané k povinnému testování zaměstnanců proti Covidu 19

Sběr osobních údajů a nakládání s osobními údaji zaměstnanců společnosti v souvislosti s testováním proti COVID 19

1)      Společnost shromažďuje a užívá osobní data zaměstnanců pouze v nezbytné a oprávněné míře nutné pro jednoznačnou identifikaci pracovníka a především pro potřeby vyúčtování nároků na státní příspěvek vůči příslušné zdravotní pojišťovně.

2)      S archy se jmény a identifikačními údaji pro testování je nakládáno jako s důvěrnými          dokumenty, které podléhají pravidlům o ochraně osobních údajů.  

a) po dobu testování je musí mít určený pracovník pro testování mít trvale pod dohle-dem.
b) Po ukončení testování předá určený pracovník pro testování archy vedoucí personál-ního útvaru.
c) Vedoucí personálního útvaru nakládá s archy jako s důvěrnými osobnímu údaji. Ar-chy jsou trvale uloženy v uzamykatelné skříni na personálním útvaru.
d) Po ukončení testování jsou testovací archy uloženy v samostatné složce spolu s os-tatními osobními údaji zaměstnanců. Skartační lhůta archů odpovídá skartační lhůtě zúčtovacích dokladů určených pro vyúčtování nároků vůči zdravotním pojišťovnám.     

3)      Zaměstnanci společnosti jsou seznámeni s účelem zřizování archů, kde jsou uvedeny jejich osobní údaje – viz odstavec 1) přílohy, jakož i s opatřeními proti zneužití osobních údajů – viz odstavec 2) přílohy.

4)     Tato příloha bude umístěna na nástěnkách přístupných všem zaměstnancům, zejména na nástěnce u vchodu do budovy, kde je prováděna elektronická prezentace příchodů a od-chodů zaměstnanců.  
Shora uvedená opatření jsou závazná i pro fa. Koller Immobillen s.r.o., a tento dodatek je součástí směrnic vydaných ve věci GDPR a je odsouhlasený jednatelkou společnosti p. Re-ginou Ovčíkovou .


V Jindřichově Hradci dne 8.3.2021

                                                                                      Za Rudolf  Koller spol. s r.o.
                                                                                     Michael  H a u e r ,  jednatel

ABOUT KOLLER

The name KOLLER stands for an established family-owned company which has developed dynamically in more than 45 years and is seen as a pioneer in the range of whirlpool technology. The KOLLER International Group consists today next to Whirl Systems, of further following divisions:
This website uses cookies. With this confirmation or by the continued use of the Web site you agree to our terms of use .