S m ě r n i c e

vydaná k povinnému testování zaměstnanců proti Covidu 19
 
 
A)     Testování zaměstnanců
 
1)  Obchodní společnost bude provádět antigenní testy 1x týdně po dobu nejméně 1 měsíce, a to počínaje dnem 15. března 2021.

2)  Za účelem snížení rizika rozšíření nákazy jsou zaměstnanci povinni provádět své testování samostatně v místě svého pobytu, a to co v nejkratší době, jež předchází před jejich odchodem do zaměstnání. 
 
a)  Zaměstnanec je povinen si odebrat proti svému podpisu každý pátek testovací sadu s návodem na použití (při prvním převzetí testovací sady),
b)  Testovací sadu zaměstnanec uloží na vhodném místě při dodržení teploty okolí ve rozmezí 4 - 30° C (viz návod),
c)  Každé pondělí ráno, před odchodem do zaměstnání, provede na své osobě dle návodu požadovaný test,
 d)  V případě negativního výsledku testu, použitou testovací sadu vrátí s podpisem do evidenčního seznamu určenému a pověřenému zaměstnanci na pracovišti,
e)  V případě pozitivního výsledku  
-      bezodkladně bude informovat svého ošetřujícího lékaře o výsledku testu a postupuje podle pokynů lékaře,
-      současně bude zaměstnanec telefonicky informovat o pozitivním výsledku svého testu personalistku společnosti paní Hanu Krůčkovou,
f)  V případě „neplatného“ testu (viz návod)
-          Zaměstnanec nastoupí do zaměstnání a testovací sadu s „neplatným“ výsledkem odevzdá se svým podpisem do evidenčního seznamu určenému a pověřenému zaměstnanci,
-          Zaměstnanec následně obdrží náhradní testovací sadu a na místě provede opakovaný test. V případě negativního výsledku odevzdá testovací sadu určenému a pověřenému zaměstnanci a neprodleně se zapojí do pracovního procesu. V případě pozitivního výsledku ihned opustí prostory společnosti a o testu informuje svého ošetřujícího lékaře. O výsledku opakovaného testu informuje určený pracovník, který vydal  náhradní testovací sadu, zaměstnankyni vykonávající ve společnosti personalistiku. Testovací sadu si zaměstnanec ponechá pro potřebu ošetřujícího lékaře.  
 
3)  Nedodržení a porušení shora uvedených pravidel bude posuzováno jako hrubé porušení pracovní kázně, z čehož budou vyvozeny důsledky vyplývající z obsahu zákoníku práce.
 
B)      Testování externích návštěv
 
1)  Externí návštěvy jsou povolovány jen ve zcela výjimečných případech (např. servis, mimořádné práce k zajištění provozuschopnosti společnosti).
 
2)  Pokud návštěvník nedisponuje prokazatelným dokladem o provedeném platném testu proti Covidu 19 vystavenému nejdéle před 7 dny, je povinen postoupit před vstupem do prostor firmy antigenní test. Do budovy může být návštěvník vpuštěn pouze po prokázání negativního testu.
 
3)  Návštěvník se smí v budově pohybovat pouze v předem určeném prostoru, aby bylo dosaženo co nejúčinnějšího snížení možnosti rizika infekce. Jakmile pominou důvody návštěvy, je povinen návštěvník budovu a prostory výrobního subjektu opustit.
 
C)      Evidence výsledků testů, vyúčtování zdravotním pojišťovnám
 
1)  Náklady na pořízení antigenních testů půjdou na vrub obchodní společnosti. S měsíčním vyúčtováním vztahů vůči zdravotním pojišťovnám uplatní společnost za tuto akci nárok na úhradu příspěvku státem.
 
2)  Za tím účelem je povinen vedoucí provozu předat vždy po ukončení testů dokumentaci personalistce společnosti, které provede vyúčtování oprávněné části nákladů příslušné zdravotní pojišťovně.
 
D)     Likvidace použitých antigenních testovacích sad
 
1)  Použité testovací sady jsou odkládány do černého plastového obalu, pytle o síle stěny min. 2 mm. Po ukončení sběru použitých sad je tento pytel zavázán a uložen do kontejneru k likvidaci s ostatním komunálním odpadem.
 
E)     Testování zaměstnanců Koller Immobillen s.r.o.
 
1)  Směrnice se vztahuje i na zaměstnance společnosti Koller Immobillen s.r.o., kteří mají pracoviště v prostorách výrobního subjektu. Zaměstnanci na pozici vrátného se testují nepravidelně, a to nejméně 1x týdně.   
 
F)     Závěrečná ustanovení
 
1)  S touto lokální právní normou budou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti, a to prostřednictvím svých přímých nadřízených. Obsah této směrnice bude přístupný na místech k
      tomu určených / nástěnných tabulích, u vstupů do objektu firmy/. K nahlédnutí je uložena i u
      vedoucího provozu, vedoucích středisek a v sekretariátu jednatele společnosti.  
 
2)  Směrnice nabývá platnosti dnem jejího vydání a účinnosti dne 15.03.2021. Její platnost a účinnost trvá do odvolání.
 
 
 
V Jindřichově Hradci dne  03. března 2021
 
 
 
 
                                                                                       Za Rudolf Koller spol. s r.o.
                                                                                      Michael  H a u e r ,  jednatel 
 
Dodatek číslo 1.
ke Směrnici vydané k povinnému testování zaměstnanců firmy proti Covidu 19

Z důvodu, že dodávka antigenních testů obsahuje testovací sady pouze s několika společ-nými aktivátory, nelze „samotesty“ provádět doma před odchodem do zaměstnání.
Až do vyčerpání, resp. po náhradě stávajících testů bez individuálních aktivátorů se bude postupovat  následujícím způsobem:

A/ Zahájení první vlny testování

1)     Začíná v úterý dne  9.3.21 od 8.00, postupně po jednotlivých střediscích. Testování bu-de zorganizováno tak, aby bylo ukončeno do pátku 12.3, v mimořádných případech, jako je nemoc apod., do pondělí 15.3.21. 

2)      Pro identifikaci testovacích sad používat pouze osobní čísla pracovníků ze seznamu

3)      Rozdání testovacích sad podle seznamu proveden paní Žďánská v předstihu před tes-továním vždy pouze na jednom středisku

4)      Určení pracovníci pro provádění testování, seznámí testovaného s postupem testu.
5)      Po 15 minutách bude k dispozici výsledek, který zaznamenáme do seznamu
6)      Použitá testovací sada bude vhazována do nádoby k tomu určené. Po ukončení testo-vání budou všechny použité testovací sady uloženy v černém pytli do kontejneru s komunál-ním odpadem k odvozu k likvidaci. 

B/ Ukončení první vlny testování skončí dnem 15.3.2021, zahájení druhé a další vlny testování


10)  Další vlny týdenních testování budou pokračovat obdobným způsobem. Pokud budou k dispozici testovací sady, které umožní domácí testování, přechází se na postup uvedený ve směrnici ze dne 3.3.21
Shora uvedená opatření jsou závazná i pro zaměstnance fa. Koller Immobillen s.r.o., s nimiž p. Regina Ovčíková plně souhlasí.

V Jindřichově Hradci dne 8.3.2021

                                                                                          Za Rudolf  Koller spol. s r.o.
                                                                                         Michael  H a u e r ,  jednatel

Dodatek číslo 2.
ke Směrnici společnosti vydané k povinnému testování zaměstnanců proti Covidu 19

Sběr osobních údajů a nakládání s osobními údaji zaměstnanců společnosti v souvislosti s testováním proti COVID 19

1)      Společnost shromažďuje a užívá osobní data zaměstnanců pouze v nezbytné a oprávněné míře nutné pro jednoznačnou identifikaci pracovníka a především pro potřeby vyúčtování nároků na státní příspěvek vůči příslušné zdravotní pojišťovně.

2)      S archy se jmény a identifikačními údaji pro testování je nakládáno jako s důvěrnými          dokumenty, které podléhají pravidlům o ochraně osobních údajů.  

a) po dobu testování je musí mít určený pracovník pro testování mít trvale pod dohle-dem.
b) Po ukončení testování předá určený pracovník pro testování archy vedoucí personál-ního útvaru.
c) Vedoucí personálního útvaru nakládá s archy jako s důvěrnými osobnímu údaji. Ar-chy jsou trvale uloženy v uzamykatelné skříni na personálním útvaru.
d) Po ukončení testování jsou testovací archy uloženy v samostatné složce spolu s os-tatními osobními údaji zaměstnanců. Skartační lhůta archů odpovídá skartační lhůtě zúčtovacích dokladů určených pro vyúčtování nároků vůči zdravotním pojišťovnám.     

3)      Zaměstnanci společnosti jsou seznámeni s účelem zřizování archů, kde jsou uvedeny jejich osobní údaje – viz odstavec 1) přílohy, jakož i s opatřeními proti zneužití osobních údajů – viz odstavec 2) přílohy.

4)     Tato příloha bude umístěna na nástěnkách přístupných všem zaměstnancům, zejména na nástěnce u vchodu do budovy, kde je prováděna elektronická prezentace příchodů a od-chodů zaměstnanců.  
Shora uvedená opatření jsou závazná i pro fa. Koller Immobillen s.r.o., a tento dodatek je součástí směrnic vydaných ve věci GDPR a je odsouhlasený jednatelkou společnosti p. Re-ginou Ovčíkovou .


V Jindřichově Hradci dne 8.3.2021

                                                                                      Za Rudolf  Koller spol. s r.o.
                                                                                     Michael  H a u e r ,  jednatel

ABOUT KOLLER

The name KOLLER stands for an established family-owned company which has developed dynamically in more than 45 years and is seen as a pioneer in the range of whirlpool technology. The KOLLER International Group consists today next to Whirl Systems, of further following divisions:
This website uses cookies. With this confirmation or by the continued use of the Web site you agree to our terms of use .